Terms of Use

PANDANGAN UMUM

Selamat datang ke laman web ellfiecollection.com. Sepanjang laman web ini, terma “kami”, “kita” dan “kami” merujuk kepada Ellfie Collection. Ellfie Collection menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat dan perkhidmatan yang tersedia dari laman web ini kepada anda, pengguna, tertakluk kepada penerimaan anda terhadap semua terma, syarat, polisi dan notis yang dinyatakan di sini.

TERMA-TERMA KEDAI ATAS TALIAN

Dengan mengakses Laman Web ini, anda mengesahkan pemahaman anda terhadap Terma dan Syarat. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat penggunaan ini, anda tidak boleh menggunakan laman web ini. Laman Web berhak untuk mengubah, mengubah suai, menambah, atau mengeluarkan sebahagian daripada Terma dan Syarat penggunaan ini pada bila-bila masa. Perubahan tersebut akan berkuat kuasa pada tarikh dipaparkan di Laman Web tanpa pemberitahuan lain yang diberikan. Sila semak Terma dan Syarat penggunaan ini secara berkala untuk mendapatkan pembaruan. Penggunaan anda yang berterusan terhadap Laman Web setelah perubahan dipaparkan kepada Terma dan Syarat penggunaan ini merupakan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk tujuan haram atau tanpa kebenaran, dan juga tidak boleh melanggar undang-undang di bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta). Anda tidak boleh menghantar sebarang virus atau kod yang merosakkan.

Pelanggaran terhadap mana-mana Terma akan mengakibatkan penamatan segera perkhidmatan anda.

SYARAT AM

Kami berhak menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja atas sebab apa jua pada bila-bila masa. Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), mungkin dipindahkan tanpa penyulitan dan melibatkan (a) transmisi melalui pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan keperluan teknikal rangkaian atau peranti yang disambung. Maklumat kad kredit sentiasa dienkripsi semasa pemindahan melalui rangkaian. Anda bersetuju untuk tidak menggandakan, menduplikasi, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi sebahagian mana pun daripada Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan atau sebarang hubungan di laman web melalui mana Perkhidmatan disediakan, tanpa izin bertulis daripada kami. Tajuk yang digunakan dalam perjanjian ini hanya untuk keselesaan dan tidak akan mengehadkan atau mempengaruhi Terma ini dengan cara lain.

PENDAFTARAN AKAUN

Anda boleh memilih untuk mendaftar di Laman Web kami. Jika anda melakukannya, anda akan mempunyai alamat e-mel/nama pengguna dan kata laluan untuk akaun anda. Anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan akaun, nama pengguna, dan kata laluan anda serta menghadkan akses ke komputer anda. Anda bersetuju untuk bertanggungjawab terhadap semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun, nama pengguna, dan/atau kata laluan anda. Anda bersetuju untuk memberikan hanya maklumat yang tepat dan benar. Kami berhak untuk menolak perkhidmatan dan/atau menghentikan akaun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika anda melanggar Terma dan Syarat ini atau jika kami memutuskan, atas budi bicara kami sendiri, bahawa tindakan tersebut adalah dalam kepentingan terbaik Ellfie Collection.

PENGUBAHSUAIAN TERHADAP PERKHIDMATAN DAN HARGA

Harga produk kami boleh berubah tanpa notis. Kami berhak pada bila-bila masa untuk mengubah atau menghentikan Perkhidmatan (atau sebahagian atau kandungannya) tanpa notis pada bila-bila masa. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga mana-mana pengubahsuaian, perubahan harga, penangguhan, atau penghentian Perkhidmatan.

PRODUK ATAU PERKHIDMATAN (jika berkenaan)

Beberapa produk atau perkhidmatan mungkin hanya tersedia secara eksklusif dalam talian melalui laman web ini. Produk atau perkhidmatan ini mungkin mempunyai kuantiti terhad dan tertakluk kepada polisi pulangan atau pertukaran kami. Kami telah membuat segala usaha untuk memaparkan warna dan imej produk kami seakurat mungkin di kedai ini. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan warna pada monitor komputer anda akan tepat. Kami berhak, tetapi tidak berkewajiban, untuk menghadkan penjualan produk atau Perkhidmatan kami kepada mana-mana individu, kawasan geografi, atau bidang kuasa undang-undang. Kami boleh menggunakan hak ini berdasarkan kes tertentu. Kami berhak untuk menghadkan kuantiti produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua huraian produk atau harga produk tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis, atas budi bicara kami yang mutlak. Kami berhak untuk menghentikan produk mana-mana pada bila-bila masa. Sebarang tawaran untuk produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini adalah tidak sah jika dilarang oleh undang-undang. Kami tidak menjamin bahawa kualiti produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperoleh oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau bahawa sebarang kesilapan dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.

KEAKURATAN MAKLUMAT PENYATAAN DAN AKAUN PEMBILANGAN

Kami berhak untuk menolak sebarang pesanan yang anda buat dengan kami. Kami boleh, atas budi bicara kami yang mutlak, menghadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli oleh setiap individu, setiap isi rumah, atau setiap pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang diletakkan oleh akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama, dan/atau pesanan yang menggunakan alamat bil dan/atau penghantaran yang sama. Jika kami membuat perubahan atau membatalkan pesanan, kami akan cuba memberitahu anda melalui e-mel dan/atau alamat bil/ nombor telefon yang diberikan pada masa pesanan dibuat. Kami berhak untuk menghadkan atau melarang pesanan yang, dalam pertimbangan kami yang mutlak, kelihatan seperti pesanan yang diletakkan oleh peniaga, penjual semula, atau pengedar.

Anda bersetuju untuk memberikan maklumat pembelian dan akaun semasa, lengkap, dan tepat bagi semua pembelian yang dibuat di kedai kami. Anda bersetuju untuk segera mengemaskini akaun dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor kad kredit serta tarikh tamatnya, supaya kami dapat menyelesaikan transaksi anda dan menghubungi anda jika diperlukan.

Untuk maklumat lebih lanjut, sila semak Polisi Pulangan kami.

KANDUNGAN LAMAN WEB

Kami telah mengambil langkah berjaga-jaga dalam menyusun laman web ini, tetapi walaupun demikian, walaupun pengarah, pekerja atau wakil kami, kami atau wakil kami yang lain tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan, kerugian, atau kos yang timbul akibat penggunaan atau bergantung kepada laman web ini. Walaupun kami berusaha untuk menyediakan maklumat yang tepat dan terkini, kami tidak memberikan jaminan untuk melakukannya. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa bergantung kepada Laman Web ini sesuai dengan tujuan anda sendiri, dan maklumat yang kami sediakan tidak bertujuan sebagai nasihat yang anda harus bergantung padanya. Maklumat yang terkandung dalam Laman Web ini disediakan dalam keadaan “SEADANYA” dan kami mengecualikan semua jaminan dan representasi sebarang jenis mengenai Laman Web ini dan kandungannya sejauh yang diizinkan oleh undang-undang.

Kami boleh mengubah, mengeluarkan, atau menyesuaikan kandungan Laman Web kami pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

Kami boleh menyediakan pautan ke laman web lain. Jika kami melakukan ini, pautan-pautan tersebut disediakan hanya untuk kemudahan anda dan kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau ketersediaan laman web tersebut atau penggunaan anda terhadapnya.

Kami tidak menjamin bahawa Laman Web ini akan sentiasa tersedia atau bebas dari ralat, virus, atau yang serupa.

Kami mempunyai tanggungjawab undang-undang untuk membekalkan barang yang selaras dengan kontrak dan kami berusaha untuk memastikan bahawa imej produk di Laman Web kami seakurat mungkin, tetapi terdapat mungkin sedikit variasi warna antara Barang dan imej yang ditunjukkan dalam talian.

ULASAN PENGGUNA, MAKLUM BALAS, DAN PENYERAHAN LAIN

Polisi kami adalah menolak cadangan dan idea yang tidak diminta. Walaupun polisi kami berkaitan dengan cadangan dan idea yang tidak diminta, sebarang pertanyaan, maklum balas, cadangan, idea, atau maklumat lain yang anda berikan kepada kami (secara kolektif, “Penyerahan”) akan dianggap sebagai bukan milik dan tidak sulit. Tertakluk kepada terma Polisi Privasi kami, dengan menghantar atau memaparkan sebarang Penyerahan, anda dengan ini memberikan kepada kami hak bukan eksklusif, bebas royalti, berkekalan, boleh dipindahkan, tidak boleh ditarik balik, dan boleh dikontrakkan sepenuhnya untuk menggunakan, menggandakan, mengubah, menyesuaikan, menerbitkan, menjual, memberi, menterjemah, membuat karya turunan dari, mengedarkan, dan memaparkan sebarang Penyerahan dalam apa jua bentuk, media, atau teknologi, sama ada yang diketahui sekarang atau yang akan dibangunkan pada masa akan datang, sendiri atau sebagai sebahagian daripada karya lain. Anda juga mengakui bahawa Penyerahan anda mungkin tidak dikembalikan dan kami boleh menggunakan Penyerahan anda, serta apa-apa idea, konsep, atau pengetahuan yang terkandung di dalamnya, untuk sebarang tujuan, termasuk, tanpa batasan, membangunkan, menghasilkan, mengedarkan, dan memasarkan produk. Jika anda membuat Penyerahan, anda mewakili dan mengaku bahawa anda memiliki atau mempunyai kawalan ke atas hak-hak anda dalam Penyerahan anda. Anda juga mewakili dan mengaku bahawa Penyerahan tersebut tidak merupakan atau mengandungi virus perisian, rayuan komersial, surat ikatan, penghantaran berkelompok, atau sebarang bentuk “spam”. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, mengimpersonasi mana-mana orang atau entiti, atau mengelirukan kami mengenai asal-usul mana-mana Penyerahan. Anda bersetuju untuk membebaskan kami dari semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan sebarang tuntutan terhadap hak-hak dalam sebarang Penyerahan.

MAKLUMAT PERIBADI

Penyerahan maklumat peribadi anda melalui kedai ini tertakluk kepada Polisi Privasi kami. Untuk melihat Polisi Privasi kami.

RALAT, KETIDAKTENTUAN, DAN PENGABAIAAN

Kadang-kadang terdapat maklumat di laman web kami atau dalam Perkhidmatan yang mengandungi ralat ketik, ketidak tepatan, atau pengabaian yang berkaitan dengan penerangan produk, harga, promosi, tawaran, caj penghantaran produk, masa transit, dan ketersediaan. Kami berhak untuk membetulkan sebarang ralat, ketidak tepatan, atau pengabaian, dan untuk mengubah atau mengemas kini maklumat atau membatalkan pesanan jika sebarang maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan adalah tidak tepat pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu (termasuk selepas anda mengemukakan pesanan anda). Kami tidak berkewajiban untuk mengemaskini, meminda, atau mengemukakan maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan, termasuk, tanpa batasan, maklumat harga, kecuali yang dikehendaki oleh undang-undang. Tiada tarikh kemaskini atau penyegaran yang ditentukan yang digunakan dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan, harus dianggap menunjukkan bahawa semua maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan telah diubah atau dikemas kini.

PENGGUNAAN YANG DILARANG

Selain daripada larangan lain yang dinyatakan dalam Terma Perkhidmatan, anda dilarang menggunakan laman web ini atau kandungannya: (a) untuk tujuan haram; (b) untuk meminta orang lain melakukan atau menyertai sebarang tindakan haram; (c) untuk melanggar sebarang peraturan, undang-undang, atau perintah antarabangsa, persekutuan, provinsi, atau negeri; (d) untuk melanggar atau menyusup hak milik intelektual kami atau hak milik intelektual orang lain; (e) untuk mengganggu, menyalahgunakan, menghina, menyakiti, memfitnah, menghina, memburukkan, mengugut, atau mendiskriminasikan berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, asal kebangsaan, atau kecacatan; (f) untuk mengemukakan maklumat palsu atau menyesatkan; (g) untuk memuat naik atau menghantar virus atau sebarang kod berbahaya lain yang akan atau mungkin digunakan dengan cara yang akan mempengaruhi fungsi atau operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet; (h) untuk mengumpul atau mengesan maklumat peribadi orang lain; (i) untuk spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, atau scrape; (j) untuk tujuan yang tidak senonoh atau tidak bermoral; atau (k) untuk mengganggu atau mengelakkan ciri keselamatan Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menghentikan penggunaan anda terhadap Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan jika melanggar mana-mana penggunaan yang dilarang ini.

PEMBATALAN JAMINAN; HAD TANGGUNGJAWAB

Laman web ini disediakan “sebagaimana adanya” atau mungkin mengandungi terma lain yang mewakili “sebagaimana adanya”. Kami tidak membuat sebarang pernyataan atau jaminan apa pun, secara tersurat atau tersirat, berkaitan dengan terma dan syarat ini atau laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan kebolehjualan, ketiadaan pelanggaran hak cipta, atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, kecuali dalam jangkaan di mana pernyataan dan jaminan tersebut tidak boleh dikecualikan secara undang-undang. Anda bersetuju bahawa, selaras dengan yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab (samada dalam kontrak, tort atau sebaliknya), di bawah sebarang keadaan, bagi apa-apa (a) gangguan perniagaan; (b) kelewatan akses atau gangguan akses ke laman web; (c) ketidakhantaran data, penghantaran yang salah, kerusakan, pemusnahan, atau pengubahsuaian lain; (d) kehilangan atau kerosakan sebarang jenis yang ditanggung akibat urusan atau kehadiran pautan di luar laman web; (e) virus komputer, kegagalan sistem, atau gangguan yang boleh berlaku berkaitan dengan penggunaan laman web ini, termasuk semasa menghidupkan pautan kepada atau daripada laman web pihak ketiga (f) ketidaktepatan atau pengabaian dalam kandungan atau (g) peristiwa di luar kawalan wajar kami. Selanjutnya, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan tidak langsung, istimewa, kebetulan, atau akibat apa pun (termasuk kehilangan keuntungan) yang berkaitan dengan laman web ini tanpa mengira bentuk tindakan sama ada dalam kontrak, tort atau sebaliknya, walaupun kami telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

PEMBERIAN GANTI RUGI

Anda bersetuju untuk memberikan pampasan, mempertahankan dan membebaskan Ellfie Collection dan induk syarikat kami, anak syarikat, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, lesen, pembekal perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, praktikal dan pekerja kami daripada sebarang tuntutan atau tuntutan ganti rugi, termasuk kos guaman yang munasabah, yang dibuat oleh pihak ketiga disebabkan oleh atau berbangkit daripada pelanggaran anda terhadap Terma Perkhidmatan ini atau dokumen yang mereka merujuk, atau pelanggaran anda terhadap undang-undang atau hak pihak ketiga.

PERSPEKTIK

Berkenaan dengan sebarang perselisihan mengenai Laman Web ini, semua hak dan kewajipan serta semua tindakan yang dirancang oleh Terma dan Syarat ini akan diatur oleh undang-undang Malaysia, seolah-olah Terma dan Syarat ini merupakan kontrak yang sepenuhnya dijalankan dan sepenuhnya dilaksanakan di dalam Malaysia. Sebarang perselisihan yang berkaitan dengan lawatan anda ke Laman Web ini akan dirujuk kepada arbitrasi sulit di Malaysia, kecuali dalam hal anda secara apa jua cara melanggar atau mengancam untuk melanggar hak-hak harta intelek kami atau hak-hak harta intelek rakan kongsi atau lesen kami, kami boleh mencari perintah injunksi atau bantuan yang sesuai di mahkamah mana-mana dan anda bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa dan tempat dalam mahkamah sedemikian. Arbitrasi di bawah perjanjian ini akan dijalankan mengikut peraturan yang berlaku pada masa itu oleh Persatuan Perundingan Malaysia. Anugerah arbitrator akan mengikat dan boleh dimasukkan sebagai keputusan dalam mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, tiada arbitrasi di bawah Perjanjian ini akan digabungkan dengan arbitrasi yang melibatkan mana-mana pihak lain yang tertakluk kepada Perjanjian ini, sama ada melalui prosiding arbitrasi kelas atau sebaliknya.